divendres, 24 de juliol de 2020
COVID-19 Jurídica Noticies
RESUM DECRET LLEI 24/2020 DEL 23 DE JUNY

Amb la publicació d'el nou Decret Llei 24/2020 de l'23 de Juny de la Generalitat de Catalunya, es asoptan un seguit de mesures que afecten a les Comunitats de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal

Amb la publicació d'el nou Decret s'estableixen una sèrie de regulacions i modificacions sobre l'art. 4.4 de Decret llei 10/2020, de 27 de març on es modificada el CCC per adaptar la realitat de les Comunitats de propietaris a la nova situació generada per la pandèmia de la COVID-19.

En concret s'estableixen una sèrie de previsions respecte a les juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal subjectes a el dret civil català, les quals resumim a continuació:

  • Ja no és obligatori convocar i celebrar juntes de propietaris fins al dia 30 d'abril de 2021.
  • Tot i que no hi ha obligació de convocar-les, atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar juntes de propietaris a instàncies de la Presidència o en petició de al menys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 2021.04.30, adebiendo complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat en cada moment aplicables.
  • També es poden celebrar juntes pels mitjans establerts en l'art. 312-5.2 de l'CCCat, és a dir, per videoconferència o altres mitjans de comunicació complint els mateixos requisits anteriors.
  • Fins que no es convoqui i celebri la propera Junta ordinària també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els requisits (art. 312-7 de l'CCCat)
  • L'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s'haurà de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària.

En el nostre cas, proposarem als nostres clients, convocar les reunions ordinàries per videoconferència atès que s'ha demostrat ser un sistema àgil i àmpliament acceptat. A més, dóna continuïtat al nostre servei i garanteix que se segueixen adoptant acords i gestionant les comunitats amb la màxima normalitat i transparència possibles. En els casos que no sigui possible, s'oferirà la possibilitat de celebrar la reunió de forma presencial sempre complint amb les més estrictes mesures de seguretat.

Per a això, seguirem l'ordre de tancaments anuals establert en el nostre calendari seguint el criteri de numeració de client perquè d'aquesta manera no quedi sense convocar cap junta ordinària i el decalatge sigui el menor possible.

contactes

Oficines Centrals Sant Cugat

Francesc Moragas 17-19

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es

Punt de Servei Rubi

Ps. de les Torres 47, Rubi

Tel. 93 544 16 55
E-Mail: info@organ.es