POLÍTICA DE PRIVACITAT
17554
page-template-default,page,page-id-17554,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web www.organ.es (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de l’empresa ORGAN, SL (en endavant “ORGAN”) amb domicili social al C / FRANCESC MORAGAS 17-19 LOCAL, 08172, SANT CUGAT dEL VALLÈS, BARCELONA, amb CIF nº B-08662850, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 4.465, Llibre 3.794, Foli 50, Secció 2ª, Full 47.527.

ORGAN garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni a través del Lloc Web i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a ORGAN a través del nostre Lloc Web quedaran incorporades al fitxer “USUARIS DE LA WEB”, creat i mantingut sota la responsabilitat de ORGAN, el qual ha estat degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats:

Resoldre consultes o solucionar incidències relacionades amb els serveis prestats. Assessorar els interessats en lloguer, compra o venda d’immobles, pisos, apartaments, locals comercials, oficines i naus. Enviar als Usuaris interessats notícies d’actualitat o informació relacionada amb els serveis prestats a través del Butlletí de Notícies corporatiu. Elaborar ofertes o pressupostos a mida per a Usuaris interessats.

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

d) ORGAN es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés d’acord les mesures tècniques i organitzatives exigides legalment d’acord amb el tipus de dades tractades.

e) ORGAN no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis diferents als referits en l’apartat b) del present document.

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

g) L’Usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o Revocació del consentiment atorgat sobre el tractament de les seves dades personals, enviant a ORGAN carta degudament signada a la nostra adreça postal, abans indicada, on constin clarament les seves dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes anteriorment indicats.